Hensikten med sportslig rammeplan er å fremme en kontinuerlig og forutsigbar fremdrift for klubben, trenere, lagleder, foreldre og ikke minst spillerne.

Planen er ment å være et dynamisk verktøy som skal utvikles kontinuerlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Herunder kommer evaluering og oppfølging, som et viktig punkt for å kontinuerlig kunne utvikle læring og forbedring. Vårt håp er at planen kan brukes til inspirasjon og rettledelse, slik at Molde HK-bredde makter å gi barn og unge et tilrettelagt tilbud hvor utvikling av håndballferdigheter, lagmoral, og sosialt samhold står i fokus. 

Molde HK- bredde har en målsetting om å gi alle, som ønsker å spille håndball i Molde HK muligheten til det, ved å tilby et tilbud hvor det tas hensyn til den enkeltes ferdigheter og ambisjoner. Vi ønsker å skape en arena for mestring for den enkelte spiller, samtidig som det jobbes for å nå det enkelte lags målsettinger. 

Prestasjonsjag skal ikke prege aktiviteten i Molde HK bredde i de yngste klassene (mini – j/​g 11), men alle skal gis mulighet til utvikling ut ifra sine forutsetninger. Dette åpner for at spillere kan spille for eldre lag dersom de er modne for dette. 

Klubben har tro på at fokus på disiplin og klare rammer er en forutsetning for sportslig og sosial utvikling. Kravene til sportslig standard vil naturligvis øke med alderen, og ønsker å legge vekt på både bredde og mulighet for at spillere med ambisjoner får utvikle seg.

Sportslig utvalg har benyttet andre rammeplaner til inspirasjon under utarbeidelsen av dette dokumentet.

OVERORDNET MÅL FOR MOLDE HÅNDBALLKLUBB BREDDE

Tilby en målbevisst og godt organisert håndballsatsning hvor alle blir hørt, og får et sportslig tilbud. Likevel er det ivaretagelse av laget som helhet som skal fremmes. Lagets målsettinger vil til enhver tid være førende for hvilket tilbud, som kan gis til den enkelte spiller.

Sportslig hovedmål

 • Skape gode vilkår for utvikling av spillere tilpasset individuelt ferdighetsnivå og ambisjoner. Det vil være ulike forventninger til sportslige resultater alt etter hvilket årstrinn en tilhører (se spesifisering under aktuelle årsklasse). 
 • Uavhengig av årsklasse skal det tilstrebes å legge til rette for motivasjon, mestring og trivsel
 • Utvikle og rekruttere spillere til Molde Elite sine seniorlag samt landslag på ulike nivåer. 

Delmål

 • Rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere til de ulike årsklassene
 • Rekruttere og utvikle dommere til Molde HK Bredde.

HOLDNINGER, MOTIVASJON OG MILJØ

Molde HK bredde sine holdninger tuftet på Håndballforbundets retningslinjer.

Alle har ansvar for:

 • å skape et inkluderende miljø, uten noen form for rasisme eller mobbing.
 • å skape god selvfølelse, mestring, trivsel, respekt og motivasjon hos den enkelte.
 • å skape arenaer for gode sosiale og ferdighetsutviklende opplevelser.
 • å opptre slik at FAIR PLAY fremmes både ovenfor motstandere, lagspiller, publikum, dommere og arrangører. Herunder kommer viktige begreper som respekt, ansvar, toleranse og disiplin.

Kombinasjonen av håndballferdigheter og holdninger er helt avgjørende for:

 • hvor godt laget kan bli.
 • hvor gode lagkameratene kan bli.
 • hvor godt miljøet på laget kan bli.
 • hvor god en selv kan bli.

Foreldrevettregler

 • møt opp til kamp, trening og andre arrangementer – barna ønsker det.
 • gi oppmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare dine kjente.
 • oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.
 • respekter lagleder/​trener sin bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/​henne under kampen.
 • se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/​hennes dommeravgjørelser.
 • stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
 • spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet og hvor mange mål det scoret. Husk at en god forsvarsjobb er minst like viktig som en scoring.
 • sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 • vis respekt for arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp, ta gjerne initiativ til foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner.
 • tenk at det er ditt barn som spiller håndball – ikke du. 
 • snakk direkte TIL treneren/​laglederen om evt utfordringer, ikke snakk OM treneren/​laglederen.

SPORTSLIG INNHOLD

Instruksjonen skal preges av faglig standard og være lystbetont sett fra spillernes side. Klubben har tro på at fokus på disiplin og klare rammer er en forutsetning for sportslig og sosial utvikling. Kravene til sportslig standard øker naturlig nok med alderen.

Sesongstart

Det vil bli arrangert eget trenermøte/​lagledermøte med diverse informasjon. 

Felles turneringer (punktet skal revideres før sesongstart 2024)

For å legge til rette for en styrket klubbfølelse, ønsker Molde HK-bredde at alle lag fra j/​g 12 deltar på en felles turnering i løpet av høsten. Med tanke på å møte gode motstandere, reiseavstand og økonomiske ressurser ønsker klubben at alle lag deltar på Trønderenergicup i Trondheim Spektrum. Inneværende sesong arrangeres denne 14. – 16. september. Klubben vil dekke turneringspåmelding for alle lag til denne turneringen. Organiseringen vil koordineres fra styret i Molde HK bredde. 

Treningshospitering

Hensikten med hospitering opp til en høyere årsklasse, er å ivareta og stimulere spillere med gode ferdigheter, høy motivasjon og som har gode holdninger. Hovedregelen er at aktuell spiller alltid forblir i sin egen årsklasse, og at hospitering kommer i tillegg. Hospitering skal avtales mellom treneren på de ulike lagene. Informasjon skal gis til aktuelle foreldre. Ved kollisjon skal spillerens opprinnelige lag prioriteres så lenge ikke involverte trenere, spiller og foreldre blir enige om en annen løsning. Rotasjon på hospiterende spillere hvis det er mange aktuelle kandidater. 

Førende kriterier for utvelgelse til hospitering

 • spilleren ønsker selv å hospitere.
 • treningsoppmøte og holdninger i egen årsklasse.
 • innsats, motivasjon i egen årsklasse både i kamp og på trening.
 • gode håndballferdigheter.

Spillere som hospiterer skal inkluderes og prioriteres på lik linje med andre spillere, både på tilhørende årgang og hospiterende lag.

Kamphospitering

Som hovedregel skal spillerne spille på sitt eget lag. Ved lån av spillere til andre årstrinn, skal dette avklares mellom aktuelle trenere på ulike lagene før spillere og foresatte forespørres. Her er det treneren på spillerens opprinnelige lag, som har ansvaret for at totalbelastningen ikke blir for stor. Det skal ikke lånes yngre spillere til kamp på bekostning av spillere, som har tilfredsstillende treningsfremmøte, treningsinnsats og holdninger i det aktuelle årstrinn. Unntaket er for landsseriene (J/G16 og J/G18) samt regionseriene (J/G 16 og J/G20). Her skal også sportslige ferdigheter vurderes.

I tillegg skal sportslig leder informeres og godkjenne all form for hospitering før aktuelle spillere og foreldre informeres, og hospiteringen eventuelt kan tre i kraft.

Spillerovergang/​spillerhospitering fra andre klubber

Kontakt med andre klubber vedrørende spillerovergang/​spillerhospitering er det til enhver tid styret i Molde HK bredde, eller Sportslig leder som skal gjennomføre. Det skal ikke forkomme hverken spillerlån til f.eks cuper, eller spiller deltagelse på treninger uten at styret er forespurt, og har fått tilstrekkelig tid til å avklare dette med involverte parter.

TRENINGSGRUPPER


Molde HK bredde ønsker primært en treningsgruppe pr. årstrinn. En gruppe pr årstrinn kan fravikes hvis;

 • det er for mange spillere i årsklassen til at en effektiv trening kan gjennomføres. 
 • det er for få spillere i årsklassen til at gode treninger kan gjennomføres, og evt. til at man kan stille nok spillere til lag i egen klasse i serien.
 • det er for stort sprik i treningsvilje og/​eller ferdigheter til at alle spillerne kan gis sportslig utvikling og tilpassede utfordringer slik at mestring oppleves.

Ved en evt. deling eller sammenslåing av treningsgrupper skal trener for de aktuelle lagene og sportslig utvalg avklare dette som en del av sesongforberedelsene. Man skal også søke samarbeid med andre klubber i geografisk nærhet, der dette er naturlig, for å kunne opprettholde tilbud i alle årsklasser. 

Barnehåndball (612 år)

Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke grunnleggende bevegelser. I alderen 7 – 9 år skal barna gis gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter og idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset utviklingsnivå. I alderen 10 – 12 år skal idretten preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen. (Norges idrettsforbund).

Håndballaktiviteten skal ha fokus på det sosiale, og lek med ball gjennom varierte øvelser. De første årene skal spillerutvikling drives gjennom mestringsopplevelser, hvor lagsresultatet ikke skal være fremtredende. Her skal det tilstrebes tilnærmet lik spilletid sesongen sett under ett. Ulik spilletid i enkelte kamper skal forsøkes utjevnes i løpet av sesongen, når kampens utvikling tilsier dette. For lag som deltar i flere serier/​årsklasser skal utjevning av spilletid primært forgå i den laveste klassen, dette for å sikre utvikling og mestring tilpasset den enkelte spiller. Oppstår det kamper hvor Molde har et stort overtak skal, trener regulere resultatet ved å gi egne spillere uvante og nye utfordringer. Drakt, kamprop, stemning og takking for kampen er for mange vel så viktig som tid på banen. Dersom det er ønskelig for spillere å spille færre kamper i løpet av sesongen, skal det forsøkes å ta hensyn til dette. I denne aldersgruppen skal det vises stor fleksibilitet overfor deltagelse i andre idretter. 

I årsklassene 6 – 9 år anbefales èn trening i uka, mens i årsklassen 10 – 12 år anbefales to treninger i uka.

Ungdomshåndball I (1314 år)

Håndballaktiviteten skal sikre sportslig tilbud hvor alle spillere skal få muligheten til å utvikle seg ut ifra sitt eget individuelle nivå, samtidig som spillerne opplever trygghet slik at flest mulig fortsetter å spille håndball. For å sikre at spillerne ønsker å fortsette med håndball, er det vesentlig at alle gis utfordringer tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå. Her vil det være større fokus på sportslige resultater, og påmelding av lag i seriesystemet på ulike nivå er ønskelig, for å gi et tilpasset tilbud ut ifra ferdigheter. Spilletid og sportslige utfordringer til den enkelte spiller vurderes helhetlig, av trener, ut i fra motivasjon, holdninger og sportslige ferdigheter. Ulike spilletid for å oppnå sportslige resultat vil være en realitet, men skal forsøkes å utjevnes på laveste serienivå. Fra J/G 14 skal det gjennomføres minst èn spillersamtale hver sesong, hvor spillerne skal få anledning til å ytre sine ambisjoner og ønsker.

Sportslige mål:

 • Være blant de to beste i sin årsklasse i fylket
 • Delta i regionalt sluttspill (J/G 14), hvor det skal vektlegges et godt sportslig resultat på bekostning av spilletid til den enkelte spiller
 • Delta på felles turnering hvor tilnærmet lik spilletid vektlegges
 • Delta med spillere på regionale/​nasjonale talentsamlinger.

I denne årsklassen anbefales det tre treninger i uken. 

Ungdomshåndball II (1516 år)

Molde håndballklubb skal også på disse årstrinnene gi et sosialt og sportslig tilbud, som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil spille håndball, der alle føler trygghet og flest mulig fortsetter. Behovet for å spesialisere seg i forhold til andre idretter begynner å melde seg, men det skal fortsatt legges til rette for at flere idretter kan utøves. Uttak og bruk av spillere i kamp vil foregå etter håndballmessige ferdigheter, motivasjon og innsats. Dette vurderes av treneren. Utfordringer etter individuelle ferdigheter skal fortsatt prioriteres. For de spillerne som har ambisjoner skal det tilbys en sportslig satsning, som gir muligheter til kvalifisering til øverste nasjonalt nivå (Bring serien).

Det skal gjennomføres minst èn spillersamtale hver sesong, hvor spillerne skal få anledning til å ytre sine ambisjoner og ønsker.

Sportslige mål:

 • Være blant de to beste i sin årsklasse i fylket
 • Delta i Bring serien (landsserien) hvor det skal vektlegges et godt sportslig resultat på bekostning av spilletid til den enkelte spiller.
 • Delta i Regionserien, hvor det skal vektlegges et godt sportslig resultat på bekostning av spilletid til den enkelte spiller.
 • Delta med spillere på regionale/​nasjonale talentsamlinger.

Anbefalt treningsmengde i disse årsklassene vil være 3 – 4 treninger pr.uke.

Ungdomshåndball II (1720 år)

(punktet skal revideres i henhold til gjeldende 4‑årsplan)

Seniorhåndball (>20 år)

(punktet skal revideres i henhold til gjeldende 4‑årsplan)

SPORTSLIG INNHOLD ÅRSKLASSER

Alder

Målvakt

Teknikk forsvar

Taktikk forsvar

Teknikk angrep

Taktikk angrep

8 – 10 

Utgangsstilling

Plassering

Bevegelse

Parade av høy ball/​hoftehøyde

Utgangsposisjoner

Sidelengs

Støting

Blokkering av skudd

6 – 0

Pådrag

Grunnskudd/​

hoppskudd

Linjeskudd

Grunnleggende fallteknikk

Grunnoppstilling

Spille med dybde/​bredde

Spill mot 6 – 0

10 – 12 

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Skudd fra straffekast

Parade av stuss- skudd

Vurdere skytterens skuddplassering

Utkast av kontrings-pasninger

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Blokk av grunnskudd/

hoppskudd

Skjerming/​sperring

Overtaking/​telling

Vedlikeholde og videreutvikle 6 – 0

Introdusere offensivt forsvar.

51÷321

Vedlikeholde og videreutvikle innlært teknikk

Ben og kroppsfinter

Straffekast

Overganger

Sperring på linja

Hoppskudd

Spesialskudd

Vedlikeholde og

videreutvikle innlært taktikk

Pådragsøvelser

Enkle avtaler

12 – 14

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Reaksjonstrening

Balansetrening

Eksplosivitets-trening

Samarbeid med forsvar

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Pressing/​plasskifte

Snapping

Blokk samarbeid

Samarbeid med målvakt

Vedlikeholde og videreutvikle innlært taktikk

Videreutvikle offensivt forsvar

Veksle mellom defensivt og offensivt forsvar

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Kryssløpinger bakspillere

Kryssløping/​

gjenlegging

Videreutvikle finter

Sperring

Innhopp/​sats på to bein, begge beina

Rulling etter skudd

Vedlikeholde og

videreutvikle innlært taktikk

Pådragsøvelser/​kryssløp

med gjenlegging

14 – 16

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Vurdere riktig spiller i utkast

Vurdere skuddplassering etter tilløpet

Åpne/​tette luke/​invitere

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Parade av spesialskudd

Vedlikeholde og videreutvikle innlært taktikk

Bevegelig markering av flere spillere

Mann mot mann systemer

Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk

Plasskifte

Kombinasjonsfinter

Vedlikeholde og

videreutvikle innlært taktikk

Spill mot offensivt forsvar

Spill mot mann-mann