Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor spillere/​medlemmer skal fremskaffe politiattest. Dette betyr i praksis trenere/​lagledere/​oppmenn, for alle lag skal fremvise politiattest, samt styremedlemmer, deltagere i sportslig utvalg, og deltakere i prosjekt som innbefatter omgang med våre medlemmer. 

Info fra Idrettsforbundet finnes på https://​www​.idrettsforbundet​.no/​k​l​u​b​b​g​u​i​d​e​n​/​p​o​l​i​t​i​a​t​test/

Attesten må fornyes hvert 3. år .

‑april 2018 ‑Endring fra Norges Idrettsforbund vedr. fornyelse av attest etter tre år

«Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år»

Elektronisk søknad politiattest

Skriv ut bekreftelse på formål om Politiattest

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest.

Er du under 18 år – se info fra Idrettsforbundet

Når du har mottatt attesten skal den fremlegges for klubbens politiattestansvarlig Kari Anne Kringstad.

Lisens og forsikring

Lisens spillere og dommere som har fylt 13 år

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. 

Forsikring spillere under 13 år

NIF’s Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år


Lisens trenere og lagledere

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1 – 3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 (herunder også kvalifisering) og Bringserien 16 (herunder også kvalifisering). 

Årsmøte

Årsmøte i klubben avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Regler for gjennomføring av klubbens årsmøte er basert på idrettsforbundets regler og anbefalinger (https://​www​.idrettsforbundet​.no/​k​l​u​b​b​g​u​i​d​e​n​/​a​r​s​m​o​t​e​-​i​-​i​d​r​e​t​t​slag/ ) og er definert i klubbens lover og regler, godkjent av årsmøtet i 2016.

Lover og regler for Molde Håndballklubb finnes her

Kommunikasjon og sosiale medier

Sosiale medier har i dag blitt den vanligste kommunikasjonskanalen mellom spillere, foreldre, trenere, lagledere og klubb. Facebook, Instagram, Snap og andre verktøy er i dag en viktig del av både barn og voksnes hverdag, og verktøyene gir fantastiske muligheter til å dele og skaffe seg informasjon. Samtidig kan feil bruk av verktøyene føre med seg utilsiktede konsekvenser som misforståelser og oppleving av utestengelse. Klubben har av den grunn definert noen regler for kommunikasjon og bruk av sosiale medier som vi ønsker lagene skal følge.

 • Klubben anbefaler Spond / Facebook som verktøy for kommunikasjon mellom trener/​støtteapparat og foreldre/​spillere.
 • Klubben skal godkjenne Facebook-sider/grupper som benytter klubbens navn.
 • Respekter aldersgrenser for å være medlem, og ikke press noen til å opprette profiler. Både spiller (som har fylt 13 år) og deres foreldre bør være medlemmer av lagenes Facebook-sider/grupper
 • All relevant kommunikasjon bør foregå på Spond / Facebook-grupper der alle kan se alt som postes.
 • Trenere og støtteapparat bør ikke privatchatte med spillere. Ta det opp i spillergruppen og hvis trener får spørsmål eller kommentarer på chat bør man legge ut spørsmål og svar på veggen.
 • Daglig informasjon, som beskjeder fra spiller om at de ikke kan møte til trening, kan gjerne skje via SMS.
 • Lagene kan hvis de ønsker det opprette egne Instagram profiler for å dele informasjon. Profilene skal være åpne og informasjon som deles skal representere lag, klubb og spillere på en god og respektfull måte. 

Reiser og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer

Klubben ønsker at reiser og opphold i forbindelse med kamper, turneringer, treningsleirer skal være en trygg, god og minnerik opplevelse for spillere og ledere. Det er også viktig at klubbens/​lagenes ledere vet hva som forventes av de og at foreldre skal oppleve det som trygt å overlate barn/​spillere til klubbens/​lagenes støtteapparat.

I den forbindelse har klubben utarbeidet noen krav og retningslinjer. 

 • Alle reiser til kamp/​turneringer og treningsleirer, er å betrakte som alkohol- og rusfri sone for spillere og ledere fra avreise til hjemkomst.
 • Sjåfører som benyttes til kjøring til kamp, turneringer og lignende skal ha vært i besittelse i førerkort i minimum 3 sammenhengende år.
 • På alle reiser i regi av Molde Håndballklubb skal det utpekes en hovedansvarlig for hvert lag, som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Dette skal vanligvis være lagleder, men unntak kan avtales på forhånd. 
 • Alle foreldre, trenere og lagledere som overnatter sammen med spillere skal levere politiattest 

Reise/​opphold ved kamper

 • Laget reiser som en felles gruppe med forhåndsbestemt oppmøtested og felles avgang. Lagleder er ansvarlig for å opprette rullerende kjørelister og avtale rettferdig fordeling av f.eks fergeutgifter.
 • Under reise og opphold er lagleder/​trener ansvarlig for spillerne. For å skape trygghet og forutsigbarhet, anbefales det å gjøre tydelige avtaler på forhånd.

Reise/​opphold ved turnering og treningsleir

 • For å skape forutsigbarhet, bør det ved sesongslutt, seinest sesongstart, gis informasjon til spillere og foresatte hvilke turneringer/​treningsleirer laget vil delta på kommende sesong.
 • Ved reiser anbefales det at det deltar tre ledere/​trenere for hvert lag. Her kan det utøves skjønn ut i fra laget og størrelse på gruppen. Utgifter til ledere/​trenere skal dekkes via foreldrebetaling.
 • Felles avreise på lik linje med kamp. Eventuelle avvik fra dette må avtales med hovedansvarlig for reisen.
 • Lagledere/​trenere har ansvaret for spillere fra avreise til hjemkomst.

Lagleder/​trenere har i tillegg ansvar for

 • At det før avreise til turneringer og treningsleirer avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.
 • Å sørge for at laget har økonomi til å gjennomføre reise (påmeldingsavgifter, overnattinger, reisekostnader, innkjøp av felles måltider og lignende) og at oppfølging av økonomien gjøres på en god måte.
 • Å sørge for at spillere får tilstrekkelig med mat og drikke på reise og under opphold.
 • At spillergruppen inkluderer alle tar vare på hverandre også utenom kamper/​treninger.

Reiseplan

Hovedleder skal før reisen, i samråd med det øvrige støtteapparatet, utarbeide en reiseplan. Som et minimum skal den inneholde

 • Formål med reisen
 • Reisens tidsrom
 • Reisemål
 • Transportmåter, det skal kun benyttes transportmidler som er godkjent for personbefraktning
 • Innkvarteringssteder, og en plan over innkvartering ved reiser der flere lag reiser sammen
 • Utarbeide et felles reglement for turen (finnes lokalt reglement ved innkvartering skal dette følges) Dette kan for eksempel være
  • Avtale i forhold til tidspunkter og møtesteder
  • Regler for mat og drikke
  • Gi alltid beskjed til leder hvor en går
  • Ta godt vare på hverandre, gå aldri alene
  • Avtale tidspunkt for leggetid
  • Alvorlige brudd på reglement kan føre til hjemsendelse
 • Kontaktinformasjon for alle ledere som deltar på reisen
 • Deltakerliste
  • Navn på deltaker
  • Foresatte med kontaktinformasjon

Varslingsplikt

Saker av følgende karakter skal øyeblikkelig rapporteres til klubbens styreleder eller nestleder

 • Overgrepssaker
 • Ulykke med personskader
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Økonomisk utroskap
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for
 • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige