Retningslinjer politiattest trenere lagledere m.fl

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor spillere/​medlemmer skal fremskaffe politiattest. Dette betyr i praksis trenere/​lagledere/​oppmenn, for alle lag skal fremvise politiattest, samt styremedlemmer, deltagere i sportslig utvalg, og deltagere i prosjekt som innbefatter omgang med våre medlemmer. 

Info fra Idrettsforbundet finnes på https://​www​.idrettsforbundet​.no/​k​l​u​b​b​g​u​i​d​e​n​/​p​o​l​i​t​i​a​t​test/

Attesten må fornyes hvert 3. år .

-april 2018 -Endring fra Norges Idrettsforbund vedr. fornyelse av attest etter tre år

«Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år»

Elektronisk søknad politiattest

Skriv ut bekreftelse på formål om Politiattest

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest.

Er du under 18 år – se info fra Idrettsforbundet

3. Når du har mottatt attesten skal den fremlegges for styremedlem Egil Gussiås

Retningslinjer lisens og forsikring

Lisens spillere og dommere < 13 år

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Lisens trenere og lagledere

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1 – 3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 (herunder også kvalifisering) og Bringserien 16 (herunder også kvalifisering). 

Forsikring spillere > 13 år

NIF’s Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år